Algemene voorwaarden van:

Boogerdweg 1
4321 SN Kerkwerve

Inschrijfnummer K.v.K.: 22040703


Artikel 1:     Toepasselijkheid, definities


10.    Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
11.    Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
12.    Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen.

Artikel 2:     Aanbod, offertes, prijzen

1.    Tenzij in/bij een aanbod op de website of anders een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod en mag De Heerenkeet dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.

3.    De in het aanbod, de prijslijsten, op de website e.d. genoemde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transport- en verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders wordt vermeld. Per artikel wordt duidelijk melding gemaakt van het hiervoor geldende BTW-bedrag en de eventuele kosten.
4.    Een samengesteld aanbod verplicht De Heerenkeet niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
5.    Het aanbod en de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
6.    Opgaven van afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van De Heerenkeet zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

Artikel 3:     Totstandkoming overeenkomsten

1.    De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van De Heerenkeet heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien De Heerenkeet schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2.    Indien de wederpartij via de website een order of bestelling plaatst, is De Heerenkeet pas aan deze order of bestelling gebonden nadat zij deze schriftelijk - al dan niet via een automatisch bericht via de website - aan de wederpartij heeft bevestigd. Een en ander geldt, tenzij op de website anders wordt vermeld.
3.    De Heerenkeet is pas gebonden aan:
a.    een bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b.    mondelinge afspraken;
c.    aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra De Heerenkeet - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de bestelling of afspraken is begonnen.

Artikel 4:     Koop op afstand - bedenktijd, ontbindingsrecht

1.    Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument bij een koop op afstand in de zin van artikel 6:230g lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
2.    Bij een koop op afstand heeft de consument een bedenktijd. Binnen deze bedenktijd kan de consument de overeenkomst ontbinden zonder opgaaf van reden.
3.    De in het vorige lid bedoelde bedenktijd bedraagt een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder):
a.    de zaak heeft ontvangen;


4.    De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke mededeling van de consument aan De Heerenkeet al dan niet met gebruikmaking van een door De Heerenkeet ter beschikking gesteld modelformulier.
5.    Door een ontbinding overeenkomstig de voorgaande leden worden tevens van rechtswege alle eventuele aanvullende overeenkomsten ontbonden.
6.    De consument heeft geen ontbindingsrecht bij de levering van:
a.    zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;

c.    zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
7.    Indien de consument de geleverde zaak wil retourneren omdat deze niet voldoet aan hetgeen partijen zijn overeengekomen, gelden de bepalingen van het klachtartikel.

Artikel 5:     Koop op afstand - retourzending, terugbetaling

1.    Tenzij De Heerenkeet de geleverde zaken zelf afhaalt/laat afhalen, moet de consument de zaken onverwijld - maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontbinding - in de originele verpakking, ongebruikt en voor zijn eigen rekening en risico aan De Heerenkeet of een door De Heerenkeet gemachtigde derde retourneren.
2.    Uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding, betaalt De Heerenkeet alle van de consument - in het kader van de desbetreffende overeenkomst - ontvangen bedragen terug in hetzelfde betaalmiddel als door de consument werd gebruikt.
3.    De Heerenkeet is niet verplicht eventuele bijkomende kosten terug te betalen die zijn ontstaan doordat de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door De Heerenkeet aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering.
4.    Tenzij De Heerenkeet de geleverde zaken zelf afhaalt/laat afhalen, kan de consument pas terugbetaling vorderen nadat De Heerenkeet de zaken retour heeft ontvangen of de consument heeft aangetoond dat de zaken door hem zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.
5.    De Heerenkeet mag retour gezonden zaken weigeren of slechts een deel van de - van de consument - ontvangen betalingen terugbetalen, indien de zaken zich niet in de originele verpakking bevinden, bewerkt, gebruikt en/of beschadigd zijn. De Heerenkeet informeert de consument dan direct na ontvangst van de zaken.
6.    De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de zaak als zijn behandeling van de zaak verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard en kenmerken daarvan vast te stellen.
7.    De consument is nooit aansprakelijk noch kosten verschuldigd voor het enkele feit dat hij gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht.

Artikel 6:     Inschakeling derden

Als De Heerenkeet dit nodig acht, mag zij bepaalde leveringen door derden laten verrichten.

Artikel 7:     Vertrouwelijke informatie

1.    De Heerenkeet houdt alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de wederpartij heeft verkregen geheim. De Heerenkeet verstrekt deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
2.    De Heerenkeet neemt alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen om deze informatie geheim te houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt eveneens voor haar werknemers en derden die onder haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.
3.    De geheimhoudingsplicht geldt niet indien De Heerenkeet als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak de vertrouwelijke informatie moet openbaren en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in het vorige lid.
4.    Indien De Heerenkeet een privacystatement hanteert, worden de daarin genoemde gegevens uitsluitend gebruikt overeenkomstig de bepalingen van dit statement.

Artikel 8:     Levering, leveringstermijnen

1.    Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien De Heerenkeet haar leveringsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
2.    Een overeengekomen termijn gaat in op het moment dat De Heerenkeet alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de termijn naar evenredigheid verlengd.
3.    De Heerenkeet mag in gedeelten leveren en iedere deellevering afzonderlijk factureren.
4.    Bij via de website met consumenten gesloten overeenkomsten worden de bestelde zaken binnen 24 uur na de bestelling geleverd. Bestellingen gedaan op een dag voorafgaande aan zon- of feestdagen worden z.s.m. na de zon- of feestdag geleverd. Wanneer levering binnen de genoemde termijn onmogelijk is, stelt De Heerenkeet de consument hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte. De consument heeft dan de mogelijkheid om binnen 1 week na deze mededeling eventuele vooruitbetalingen van De Heerenkeet terug te vorderen. Indien de consument van deze mogelijkheid gebruik maakt, zal De Heerenkeet het al door de consument betaalde bedrag binnen 30 dagen na de terugvordering aan hem terug betalen.
5.    Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze het pand, het magazijn of de winkel van De Heerenkeet verlaten of De Heerenkeet aan hem heeft meegedeeld dat de zaken kunnen worden afgehaald.
6.    Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door De Heerenkeet te bepalen wijze. De Heerenkeet is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport.
7.    Tenzij partijen een andere termijn overeenkomen, geldt voor levering aan de consument een termijn van maximaal 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Daarbij gaat het risico op de consument over op het moment waarop de zaken feitelijk aan hem/ een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder) ter beschikking staan. Indien de consument zelf de vervoerder aanwijst (niet-zijnde een door De Heerenkeet voorgestelde vervoerder), gaat het risico op hem over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor rekening van de consument.
8.    Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze niet worden afgehaald, mag De Heerenkeet de zaken voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij stelt De Heerenkeet dan binnen een door De Heerenkeet gestelde redelijke termijn alsnog in staat de zaken te leveren of haalt deze alsnog af.
9.    Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. De Heerenkeet mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden en de zaken aan derden verkopen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van De Heerenkeet en/ of het recht van De Heerenkeet alsnog nakoming te vorderen.

Artikel 9:     Emballage

1.    Emballage die bestemd is om meerdere malen te gebruiken, blijft eigendom van De Heerenkeet en mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bedoeld is.
2.    De Heerenkeet bepaalt of de wederpartij de emballage moet retourneren of dat zij deze zelf ophaalt en voor wiens rekening dit laatste gebeurt.
3.    De Heerenkeet mag voor deze emballage een vergoeding aan de wederpartij berekenen. Indien de emballage door de wederpartij franco wordt geretourneerd binnen de overeengekomen termijn, zal De Heerenkeet de emballage terugnemen. De vergoeding wordt dan aan de wederpartij terugbetaald of verrekend met de vergoeding voor de emballage van een volgende levering. De Heerenkeet mag hierbij 10% handelingskosten in mindering brengen op het terug te betalen of te verrekenen bedrag.
4.    Indien de emballage beschadigd of incompleet is dan wel teniet is gegaan, is de wederpartij aansprakelijk voor deze schade en vervalt zijn recht op terugbetaling van de vergoeding. Indien deze schade hoger uitvalt dan de in rekening gebrachte vergoeding, hoeft De Heerenkeet de emballage niet terug te nemen. Zij mag deze dan tegen kostprijs, verminderd met de door de wederpartij betaalde vergoeding, bij de wederpartij in rekening brengen.
5.    Voor eenmalig gebruik bestemde emballage mag De Heerenkeet bij de wederpartij achterlaten. Eventuele kosten voor het afvoeren zijn dan voor rekening van de wederpartij.

Artikel 10:     Klachten en retourzendingen

1.    De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen of soorten op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze - bij gebreke daarvan - binnen 2 werkdagen schriftelijk aan De Heerenkeet.
2.    Klachten over bederfelijke zaken moeten binnen 24 uur na levering worden gemeld.
3.    Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
4.    Overige klachten meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar in ieder geval binnen de toepasselijke houdbaarheidstermijn - schriftelijk aan De Heerenkeet. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete houdbaarheidstermijn is overeengekomen of op de zaken wordt vermeld, geldt de - in de branche voor de desbetreffende zaken - gebruikelijke houdbaarheidstermijn.
5.    Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op de toepasselijke houdbaarheid.
6.    Bestelde zaken worden in de bij De Heerenkeet voorradige (groothandels)verpakkingen en/of minimale hoeveelheden of aantallen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van De Heerenkeet. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
7.    Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
8.    Het vorige lid geldt niet voor de consument.
9.    De wederpartij stelt De Heerenkeet in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie aan De Heerenkeet. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
10.    In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door De Heerenkeet te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
11.    Geen klachten zijn mogelijk over:

b.    geur- en smaakverschillen al dan niet als gevolg van een gewijzigde receptuur van (voedsel) producten;
c.    zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 11:     Garanties

1.    De Heerenkeet voert de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen uit, maar geeft ten aanzien van deze leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
2.    De Heerenkeet staat gedurende de houdbaarheidstermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
3.    Indien voor de door De Heerenkeet geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie of houdbaarheidstermijn is afgegeven, zal deze op gelijke wijze tussen partijen gelden. De Heerenkeet zal de wederpartij hierover informeren.
4.    Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wil bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert De Heerenkeet alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn, indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
5.    Geen beroep op de garantie of de houdbaarheidtermijn is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.
6.    Het vorige lid geldt niet voor de consument.
7.    Bij een terecht beroep op de houdbaarheidtermijn zal De Heerenkeet - naar haar keuze - kosteloos zorg dragen voor vervanging van de zaken, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
8.    In plaats van te kiezen voor het kosteloos vervangen van de zaak mag de consument de overeenkomst ook bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs verlangen.

Artikel 12:     Aansprakelijkheid

1.    Buiten de expliciet overeengekomen of door De Heerenkeet gegeven garanties of kwaliteitseisen, aanvaardt De Heerenkeet geen enkele aansprakelijkheid.
2.    De Heerenkeet is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van De Heerenkeet voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3.    De wederpartij moet alle noodzakelijke maatregelen nemen ter voorkoming of beperking van de schade.
4.    Indien De Heerenkeet aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht van De Heerenkeet altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door De Heerenkeet gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van De Heerenkeet beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
5.    Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij De Heerenkeet hiervoor aanspreken.
6.    In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
7.    De Heerenkeet is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke houdbaarheid of een gegeven garantie indien de schade is ontstaan door:
a.    ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens De Heerenkeet verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
b.    ondeskundige bewaring (opslag) van de zaken;
c.    fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan De Heerenkeet verstrekte informatie;
d.    aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
e.    of als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat De Heerenkeet adviseerde en/of gebruikelijk is;

g.    de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt.
8.    De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart De Heerenkeet voor eventuele aanspraken van derden.
9.    De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van De Heerenkeet of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal De Heerenkeet de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 13:     Betaling

1.    De Heerenkeet mag altijd (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij verlangen. De gevraagde vooruitbetaling door consumenten zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen.
2.    Betaling van een bestelling via de website moet plaatsvinden op de wijze zoals aangegeven op de website. Betaling op andere wijzen is alleen toegestaan indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3.    Indien partijen betaling na ontvangst van een factuur zijn overeengekomen, moet betaling binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
4.    Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan De Heerenkeet een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
5.    In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.

7.    De Heerenkeet geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:
e.    0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

8.    Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag De Heerenkeet de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
9.    Bij uitblijven van volledige betaling, mag De Heerenkeet de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft De Heerenkeet eveneens indien zij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.
10.    Ontvangen betalingen brengt De Heerenkeet eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
11.    De wederpartij mag de vorderingen van De Heerenkeet niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op De Heerenkeet heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
12.    Het vorige lid geldt niet voor de consument.

Artikel 14:     Eigendomsvoorbehoud

1.    Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van De Heerenkeet totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
2.    Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3.    Bij de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken, wordt telkens de partij behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.
4.    De wederpartij mag de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits hij bij zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt.
5.    Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
6.    De wederpartij informeert De Heerenkeet direct schriftelijk indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.
7.    Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van De Heerenkeet.
8.    De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft De Heerenkeet op haar eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
9.    Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of De Heerenkeet een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen De Heerenkeet en haar werknemers het terrein van de wederpartij betreden en de zaken terugnemen. Dit laat onverlet het recht van De Heerenkeet op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.Artikel 15:     Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1.    De Heerenkeet mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
a.    in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
b.    (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c.    door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d.    onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e.    anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
2.    De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 16:     Overmacht

1.    Bij overmacht van de wederpartij of De Heerenkeet, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2.    Onder overmacht van De Heerenkeet wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van De Heerenkeet, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde.
3.    In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij De Heerenkeet: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van De Heerenkeet of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur) rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
4.    Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens De Heerenkeet tot aan dat moment nakomen.

Artikel 17:     Annulering, opschorting

1.    Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op ontbinding binnen de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.
2.    Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan De Heerenkeet een door De Heerenkeet nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door De Heerenkeet gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. De Heerenkeet heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en - naar haar keuze en afhankelijk van de al verrichte leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
3.    De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart De Heerenkeet voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
4.    De Heerenkeet heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
5.    Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment gemaakte kosten direct opeisbaar en mag De Heerenkeet deze bij de wederpartij in rekening brengen. De Heerenkeet mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen.
6.    Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, heeft De Heerenkeet het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van De Heerenkeet vergoeden.

Artikel 18:     Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1.    Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.    De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3.    Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van De Heerenkeet, maar De Heerenkeet behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.
4.    Ongeacht de keuze van De Heerenkeet, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan De Heerenkeet.
5.    Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag De Heerenkeet er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 14 januari 2016

To top